Îți desfășori activitatea în domeniul evenimentelor și echipa te resimte în plan financiar măsurile de protecție sanitară? Ai angajați care prestează servicii transnaționale pe teritoriul României sau ești în situația de a deconta indemnizația pentru reducerea timpului de lucru ori cea pentru concedii medicale?

Ioana Dobre, Consultancy Manager în cadrul companiei de consultanta resurse umane, BIA HR, îți spune care sunt cele mai noi prevederi legislative, de interes pentru angajatori:

  1. Dacă coordonezi o echipă în domeniul artistic, încă afectat de restricții, primești ajutor din partea statului, în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, prin  Ordonanta de urgenta nr. 44 publicata in MO nr. 575 din 07.06.2021.

Astfel, prin Ordonanța de urgență nr. 44 se modifică articolul 3, aliniatele (1) si (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 și vor avea următorul cuprins:

Art. 3. — (1) În cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate, determinată de situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit aceluiași alineat, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de indemnizația pentru angajații din domeniul artistic

De indemnizația menționată vor beneficia persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin (1) și (4) din OUG nr. 30/2020, respectiv alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, precum și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul II al prezentei modificări mentioneaza că prevederile art. I se aplică începând cu drepturile aferente lunii iunie 2021.

  1. Obligația de notificare a ITM privind detașarea salariaților în cadrul serviciilor transnaționale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 654/2021 se aduc completări și modficări în Normele metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, dupa cum urmează:

Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege au obligația de a transmite declarația privind detașarea transnațională a salariaților la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfășoare activitatea, cel târziu anterior începerii activității, iar orice modificare a elementelor declarației se transmite cel târziu în ziua producerii modificării.

Prezenta hotărâre de Guvern aduce așadar  modificări cu privire la obligația de notificare a prelungirii detașării și, de asemenea, stabilește modul concret de informare a autorităților (letric, electronic prin e-mail, on-line la momentul realizării platformei tehnice).

  1. Modificări în decontarea sumelor în cazul reducerii temporare a timpului de muncă

Hotararea guvernului nr. 677/2021 publicata in MO nr. 628 din 25.06.2021 Partea I privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020, face urmatoarele precizari:

Prezenta hotărâre aduce modificări în procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020.

OUG 132/2020 face referire la situația reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu. În această situație angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1), salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Indemnizația prevăzută la alin. (7) este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Inițial pentru a deconta indemnizațiile, poate solicita decontarea indemnizației, angajatorul trebuia să demonstreze că îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;b) reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019.

Însă prin Hotărarea guvernului nr. 677/2021 se aduc  modificări în privința decontării indemnizațiilor și a condițiilor pe care trebuie să le îndelinească angajatorii.

Articolul 1 (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, angajatorii depun o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social

.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) însoțită de documentele prevăzute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență va fi datată și semnată de reprezentantul legal.(3) În situația prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență, angajatorul depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia își are sediul social, copii de pe toate deciziile privind reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente, din perioada de 30 de zile calendaristice prevăzută la art. 1 alin. (3) din ordonanța de urgență, precum și copii de pe comunicările acestora către salariat.

(4) Pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (17) din ordonanța de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 1^1 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență trebuie să reiasă diminuarea cifrei de afaceri realizate în raport cu luna anterioară aplicării măsurii de reducere a activității

(7) Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

Partea I.3.

Articolul 5 va avea următorul cuprins: Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (4), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.

  1. Modificări privind concediul și indemnizația de carantină

Ordonanța de urgență nr. 74 publicată în MO nr. 645 din 30.06.2021 Partea I privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, aduce modificări la prevederile ordonanței 158/2005 referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, printre care enumeram:

Concediul si indemnizatia de carantina se suportă pentru o perioadă de 5 zile (față de 14 zile cât a fost prevăzut până acum) din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Termenele de depunere a cererilor de restituire a indemnizațiilor care se suporta din bugetul FNUASS se modifică

Conform Ordonanței de urgență nr. 74 publicată în MO nr. 645 din 30.06.2021, pentru sumele reprezentând indemnizaţii care se suporta din bugetul FNUASS respinse la plată de casele de asigurări de sănătate (pentru care acestea au întocmit şi transmis comunicările de respingere a plăţii) şi pentru care angajatorii nu au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă o nouă cerere de restituire însoţită de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul-limită de depunere este data de 31 decembrie 2021.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.

Sumele înscrise în cererile de restituire înregistrate la casele de asigurări de sănătate, în afara termenelor prevăzute anterior, se resping definitiv la plată şi nu se decontează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Legile privind măsurile de sprijin destinate angajatorilor în contextul situației epidemiologice sunt completate și modificate frecvent în funcție de contextul economic și social. Descoperă aici și alte modificări legislative de anul acesta.